Regulamin

I. DEFINICJE

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jego integralną część, w tym w szczególności „Polityką Prywatności”.
 2. Sklep Internetowy, Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem http://sklep.alinaadamowicz.com
 3. Właściciel Sklepu – mylifeproject.pl Alina Adamowicz z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Lanciego 7a/9, 02-792 Warszawa, NIP: 6151458993
 4. Operator Płatności – Przelewy 24.
 5. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie na Towary w ramach Sklepu.
 6. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Usług w ramach Sklepu.
 7. Kupujący – Klient i/lub Użytkownik.
 8. Towar – produkty prezentowane w ramach Sklepu, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności książki, akcesoria oraz publikacje innego rodzaju.
 9. Usługa – usługi prezentowane w ramach Sklepu świadczone drogą elektroniczną przez mylifeproject.pl Alina Adamowicz na rzecz Użytkowników na mocy Umowy w postaci warsztatów multimedialnych on-line.
 10. Umowa – umowa sprzedaży Towarów i/lub Usług zawarta pomiędzy Właścicielem Sklepu a Kupującym za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu o treści ustalonej Regulaminem.
 11. Abonament – opłata za korzystanie z wybranej przez Użytkownika usługi.
 12. Licencja – czas, na który Użytkownik otrzymuje dostęp i może korzystać z wybranej przez siebie Usługi, po wniesieniu określonej opłaty.
 13. Zamówienie – czynność podejmowana przez Klienta i Użytkownika, polegająca na wyborze w ramach Sklepu określonych Towarów i/lub Usług, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia z Właścicielem Sklepu Umowy na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 14. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 3 marca 2017 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 poz. 683).
 15. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 9 czerwca 2017 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 poz. 1219).
 16. Informacja Handlowa – informacja handlowa w rozumieniu art. 2 pkt 2) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności zaś reklamy, oferta handlowa oraz informacje o aktualnościach, promocjach i innych wydarzeniach dotyczących Sklepu Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem http://sklep.alinaadamowicz.pl prowadzony jest przez Właściciela Sklepu.
 2. Informacje o Towarach i Usługach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz warunki dokonywania w jego ramach zakupów określa niniejszy Regulamin.
 4. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Kupujący wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

III. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia następujących wymagań technicznych:

 1. posiadanie dostępu do Internetu (przepustowość łącza internetowego nie mniejsza niż 1 MB/s),
 2. posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny, standardowy system operacyjny, np. IOS lub Windows,
 3. zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa w pkt b) powyżej aktualnej wersji standardowej przeglądarki internetowej obsługującej pliki Cookie i skrypty Java Script,
 4. posiadanie standardowej przeglądarki plików .pdf (np. AdobeReader),posiadania aktywnego konta poczty e-mail.

IV. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. W celu zamówienia Towaru lub Usługi za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową sklep.alinaadamowicz.pl, a następnie dokonać wyboru Towaru i/lub Usługi, podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu, w tym wypełnić formularz zamówienia podając dane niezbędne do realizacji zmówienia i wybierając kwotę oraz sposób płatności. Wybór sposobu płatności ogranicza się do wyboru Operatora Płatności, ponieważ jedyną formą płatności z Towary i Usługi jest płatność elektroniczna za pośrednictwem wybranego Operatora Płatności.
 2. Akceptacja Regulaminu przez Kupującego jest dobrowolna, lecz niezbędna do dokonania zakupu.
 1. Po kliknięciu przycisku „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania płatności.
 2. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą Umowę uważa się za zawartą między Kupującym a Właścicielem Sklepu. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 3. Kupujący, przy akceptacji Regulaminu może wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Właściciela Sklepu w celach marketingowych w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych i ofert, otrzymywania artykułów i innych bezpłatnych materiałów szkoleniowych, kodów rabatowych na wybrane produkty w Sklepie, oferty specjalne dla wybranych klientów i inne informacje handlowe. Taka zgoda może też być wyrażona w zamian za uzyskanie bezpłatnego produktu lub świadczenia. Zgodę wyraża się poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych”. Klient może w każdej chwili wycofać taką zgodę. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba, która:
  1. wypełniła formularz rejestracyjny, zdefiniowała niepowtarzalną nazwę Użytkownika oraz hasło dostępu i wskazała adres aktywnego konta poczty elektronicznej, którego używa do korespondencji. Konto Użytkownika jest aktywne od momentu zaksięgowania wpłaty. Licencja – czas dostępu do warsztatów jest liczony od momentu pierwszego zalogowania się Użytkownika do nich. Informacja o tym, jak i dacie wygaśnięcia licencji jest przesyłana Użytkownikowi na podany przy rejestracji adres e-mail.
  2. zaakceptowała niniejszy Regulamin oraz opłaciła Usługę.
 1. Usługi świadczone przez Właściciela Sklepu przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Użytkowników i nie mogą być wykorzystywane w części lub całości do jakichkolwiek innych celów.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z usług wyłącznie zgodnie z Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Użytkownikowi nie wolno upubliczniać materiałów lub informacji, do których Właścicielowi Sklepu przysługują majątkowe prawa autorskie.
 4. Użytkownikowi nie przysługuje na podstawie przepisów Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271, z późn. zm.) prawo do odstąpienia od Umowy, której przedmiotem są odpłatne usługi Właściciela Sklepu ze względu na fakt, iż za zgodą Użytkownika świadczenie tych usług przez Właściciela Sklepu następuje przed upływem 10 (dziesięciu) dni od daty zawarcia Umowy, a świadczenia dokonane przez Właściciela Sklepu w wykonaniu Umowy nie mogą zostać zwrócone z uwagi na ich charakter.
 5. Właściciel Sklepu oświadcza, iż udziela Użytkownikowi, ograniczonej w czasie okresem ważności Abonamentu, licencji niewyłącznej, uprawniającej do korzystania z materiałów udostępnionych w ramach usług wyłącznie jednak na użytek własny Użytkownika związany bezpośrednio z korzystaniem z usług. Mogą one być wyłącznie w tym celu: wyświetlane na ekranie urządzenia wykorzystywanego przez Użytkownika do korzystania z usług, zapisywane w pamięci takiego urządzenia, zapisywane na dowolnych nośnikach pamięci elektronicznej oraz drukowane w 1 (jednym) egzemplarzu.
 6. Ważność licencji (czas dostępu do warsztatów) liczona jest w dniach, począwszy od daty pierwszego zalogowania się Użytkownika do danych warsztatów – do ostatniego dnia okresu obowiązywania danej licencji włącznie (do tej samej godziny, w której nastąpiło pierwsze logowanie).
 7. Abonament można wykupić wyłącznie przedpłacając odpowiednią kwotę pieniędzy w jeden ze sposobów proponowanych Użytkownikowi przez operatora płatności, którym jest eservice.pl.
 8. Ceny Towarów, Usług i Abonamentów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen, wycofywania oraz wprowadzania nowych Towarów lub Usług, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian, o których mowa powyżej.

VI. DOSTAWA TOWARÓW

 1. Dostawa Towarów ograniczona jest do terenu Polski i realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 2. Wysyłka Towarów poza Polskę może być realizowane po indywidualnym uzgodnieniu z Właścicielem Sklepu, po indywidualnej wycenie.
 3. Koszty dostawy podane są do wiadomości Klienta przed wysłaniem przez niego Zamówienia.
 4. Dostawa odbywa się po zawarciu Umowy i zaksięgowaniu wpłaty na konto Właściciela Sklepu. Koszt dostawy ponosi Klient w całości.

VII. REKLAMACJE

 1. Właściciel Sklepu zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż może czasowo lub całkowicie zablokować korzystanie przez Użytkownika z usług lub usunąć konto Użytkownika, jeżeli Użytkownik używa usług lub materiałów w sposób naruszający Regulamin, co nie zwalnia Użytkownika z zapłaty przedpłaconego wynagrodzenia stanowiącego zryczałtowaną cenę danego Abonamentu.
 2. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z usługi i usunąć swoje dane, poprzez pisemne zgłoszenie na adres: alka.adamowicz@gmail.com
 3. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że usunięcie konta Użytkownika powoduje bezpowrotną utratę wszelkich informacji zgromadzonych tam przez Użytkownika.
 4. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że zablokowanie lub usunięcie zgodnie z Regulaminem konta Użytkownika w Sklepie nie może stanowić jakiejkolwiek podstawy do roszczeń przeciwko Właścicielowi Sklepu o odszkodowanie, dla podkreślenia czego zrzeka się wszelkich takich roszczeń.
 5. Reklamacje z powodu wolnego działania Usługi, które jest spowodowane łączem internetowym o przepustowości mniejszej niż określone w wymogach technicznych niniejszego Regulaminu – nie będą rozpatrywane.
 6. Licencja warsztatów (czas dostępu) jest sprzedawana na określony czas o czym informujemy w momencie zakupu. Reklamacje oraz prośby o bezpłatne przedłużenie/ponowne aktywowanie licencji warsztatów motywowane indywidualnymi przypadkami losowymi, występującymi po stronie Użytkownika warsztatów (np. brak czasu, choroba, brak dostępu do Internetu, awaria komputera, wyjazd, itp.) nie będą rozpatrywanie.
 1. Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 1. Reklamacje muszą być składane w formie pisemnej na adres: alka.adamowicz@gmail.com
 1. Reklamacje należy składać w terminie 7 (siedmiu) dni licząc od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji. Zostanie ona rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowej reklamacji.
 1. Zgłaszając reklamację należy podać imię, nazwisko, adres e-mail, numer Zamówienia, opisać powód składanej reklamacji oraz żądanie Klienta w związku ze stwierdzoną wadą Towaru lub Usługi.
 1. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres Właściciela Sklepu. Właściciel Sklepu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu Sklepu Internetowego i zobowiązuje się do usuwania na bieżąco wszelkich nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, zgłaszanych przez Klientów.

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient będący konsumentem może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny, w ciągu 14(czternastu) dni od dnia odebrania Towaru, poprzez wysłanie formularza zwrotu drogą pocztową na adres siedziby Właściciela Sklepu: ul. Lanciego 7a, 02-792 Warszawa
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Klienta będącego konsumentem jest wyłączone w przypadku:
 1. Umów sprzedaży Usług i produktów cyfrowych , które nie są zapisane na nośniku materialnych jeśli świadczenie usług rozpoczęło się, za wyraźną zgodą konsumenta, przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej i poinformowaniu Klienta przez Właściciela Sklepu o utracie prawa do odstąpienia od umowy,
 2. towarów w postaci nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
 1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę taką uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są zwrócić to co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.
 2. Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Oznacza to, że produkt nie może być uszkodzony, zabrudzony, uprany, zmodyfikowany ani noszony (poza przymierzeniem). Ponadto produkt powinien posiadać wszystkie oryginalne metki i etykiety. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego od Umowy Sprzedaży. Zwracany Towar należy przesłać na adres Właściciela Sklepu.
  Zwracany Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w transporcie.
 3. Właściciel Sklepu dokona zwrotu wartości Towaru wraz z kosztami dostawy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego od Umowy Sprzedaży.
 4. Właściciel Sklepu ma prawo wstrzymać się ze zwrotem wartości Zamówienia wraz z kosztami dostawy do czasu zwrotnego otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności które z zdarzeń nastąpi najpierw
 5. Koszt odesłania Towaru do Właściciela Sklepu oraz jego opakowania pokrywa Klient.
 6. Klient, korzystając ze Sklepu zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych lub wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania, a także w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów Sklepu,

c) niewykorzystywania Sklepu do przesyłania lub zamieszczania w ramach Sklepu niezamówionej Informacji Handlowej (spamu),

d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu wyłącznie dla swojego osobistego użytku,

e) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykietą).

XI. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych I plików cookies opisane zostały w Polityce Prywatności zamieszczonej na stronie Sklepu

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Właściciel Sklepu zastrzega, iż w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych systemów, dostęp do warsztatów może być utrudniony lub niemożliwy, za co odpowiedzialność Właściciel Sklepu wobec Kupujących jest wyłączona, jednakże firma zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby utrudnienia takie występowały możliwie najrzadziej lub/i najkrócej.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Sklepu a Kupującym, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom powszechnym właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Sklepu a Kupującym, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela Sklepu.
 4. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać w momencie publikacji ich na stronie.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.